เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ให้สมกับคำที่ว่า “ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”

คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

Image module

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง
ประธานกรรมการ

Image module

นายไกรสิน โตทับเที่ยง
กรรมการผู้จัดการ

Image module

พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

Image module

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วารินทร์
ตัณฑ์ศุภศิริ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Image module

นางจีรภรณ์ ศุภศรี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Image module

นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน
กรรมการ

Image module

นายไกรฤทธิ์  โตทับเที่ยง
กรรมการ

Image module

นายสุเมธ  อุสาหะ
กรรมการ

Image module

นางสาวมัลลิกา  ไมตรีภิรมย์
กรรมการ

Image module

นายสมชาย คุรุจิตโกศล
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี