เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ให้สมกับคำที่ว่า “ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”

คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง
ประธานกรรมการ

นายไกรสิน โตทับเที่ยง
กรรมการผู้จัดการ

พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วารินทร์
ตัณฑ์ศุภศิริ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางจีรภรณ์ ศุภศรี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน
กรรมการ

นายไกรฤทธิ์  โตทับเที่ยง
กรรมการ

นายสุเมธ  อุสาหะ
กรรมการ

นางสาวมัลลิกา  ไมตรีภิรมย์
กรรมการ

นายสมชาย คุรุจิตโกศล
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี