เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ให้สมกับคำที่ว่า “ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”

คณะผู้บริหารบริษัทฯ
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

Image module

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Image module

นายไกรสิน โตทับเที่ยง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Image module

นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน
ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Image module

นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

Image module

นายศักรินทร์ เรืองวรเวทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

Image module

นายสุเมธ อุสาหะ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

Image module

นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

Image module

นายคันธิศ อรัณยกานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล