คณะผู้บริหารบริษัท

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไกรสิน โตทับเที่ยง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน

ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

นายศักรินทร์ เรืองวรเวทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

นายสุเมธ อุสาหะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นายคันธิศ อรัณยกานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล