Banner image

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาอาหารที่หลากหลาย
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม
Banner image

พันธกิจ

1.ดำเนินกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทางนวัตกรรม
3.เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและซัพพลายเชน
5.พัฒนาองค์กรควบคู่กับ AI (ปัญญาประดิษฐ์)
6.พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันอนาคต
Banner image

นโยบายคุณภาพ

สินค้าปลอดภัย มีคุณภาพ พัฒนาต่อเนื่อง เพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้า