เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ให้สมกับคำที่ว่า “ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”

คณะผู้บริหารบริษัทฯ
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

Image module

นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง
ประธานกรรมการ

Image module

นายไกรสิน  โตทับเที่ยง
กรรมการผู้จัดการ

Image module

นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน
ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Image module

นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

Image module

นายสุเมธ  อุสาหะ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

Image module

นางสาวมัลลิกา  ไมตรีภิรมย์
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

Image module

นายสุพัฒน์ ตันบุรินทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

Image module

นายคันธิศ  อรัณยกานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล