มอบผลิตภัณฑ์เจให้ศาลเจ้าในจังหวัดตรังสนับสนุนประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง

วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณไกรสิน โตทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการ ได้มอบโจ๊กสำเร็จรูปรสเห็ดหอม มูลค่ารวม 313,600 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทนจาก 10 ศาลเจ้าในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม , ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย,ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว ,ศาลเจ้าพ่อเสือ ,
ศาลเจ้ากิวอ่องไต่เต่ ห้วยยอด,ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง,ศาลเจ้าเล่าแปะกงทุ่งยาว(สหธรรมทุ่งยาว) ,ศาลเจ้าเห้งเจียไต่เซี่ยฮุ้ดโจ้ว ศาลเจ้าอ๊ามส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เก้ง และศาลเจ้าเปากง เพื่อสนับ
สนุนประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนถึง 7 ตุลาคม 2562

Gorabet -

Cratosslot Giriş

-

betgaranti

-
kalebet.pro